İletişim Formu  Çevre İl Uygunluk Yazısı

  İl müdürlüğü Uygunluk Yazısı emisyon, atıksu, gürültü, derin deniz deşarjı ve/ veya lisans konusu vb. olan işletmelerin konusuna göre Çevre il müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilir. Alındığı itibariyle 1 yıl içerisinde Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapılması gerekmektedir.

  Tesisin üretim kapasitesi, üretim konusu, kullanılan makine/ teçhizat/ hammaddeler ve yardımcı maddelerin tamamı bir bütün olarak ele alınmalı Ek 1 ve Ek 2 listeleri baz alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Tesisin izin/ lisans konusu belirlenmelidir.

  Tesisin hava emisyon konulu çevre izni kapsamında yer alması durumunda, fiziki şartların (baca yükseklikleri, havalandırma sistemleri, yakıtlar vb.) ele alınması ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 4’deki hükümlerini sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir lisans konusuna tabi ise lisans kapsamında alınacak atıklara ait ilgili mevzuatlarda belirtilen fiziki şartların sağlanması zorunludur (elektronik atık, atık pil vb.)

  Çevre Mevzuatları Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar

  İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Başvuruları esnasında dilekçe ekinde sunulması gereken bilgi/ belgeler aşağıda verilmiştir;

  • ÇED Belgeleri,
  • Atıksu Görüş Yazıları,
  • Kapasite Raporları,
  • Tesisin İş Akış ve Proses Özeti (tesisin üretim faaliyetinin özeti, varsa baca sistemleri hakkında bilgiler vb.)
  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmış olması istenmektedir.