İletişim Formu  Dahilde İşleme İzin Belgesi

  Avantajları Nelerdir?

  Vergi-Fon Muafiyetleri

  • İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti
  • KKDF İstisnası
  • Vergi, Resim ve Harç İstisnası

  Yurt İçi Alım Avantajları

  • Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması
  • Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal Hammadde Temini

  Diğer Avantajlar

  • Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

  İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-Damping ve Sübvansiyon)
  • İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve Gözetim Lisansları)

  Üretim/İşlemede maliyet avantajı

  İhracatta yüksek rekabet şansı

  Amaçlar

  • İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak
  • İhraç pazarlarımızı geliştirmek
  • İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek
  • Sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak

  Kullanım Gerekçeleri

  • Hammadde ve üretim yetersizliği
  • Üretimde kalite sorunu
  • Maliyet yüksekliği
  • İleri teknoloji eksikliği
  • Finansman avantajı

  Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşa, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

  Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

  • Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

  Bu husus, Ticaret Bakanlığı’nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır.

  Dahilde İşleme Rejiminde;

  • Şartlı Muafiyet ve
  • Geri Ödeme Sistemi

  olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

  Şartlı muafiyet  sistemi;  dahilde  işleme izin belgesi/dahilde  işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve  serbest dolaşımda bulunmayan  hammadde,  yardımcı  madde,  ambalaj  ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

  Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde  işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler  ve standardizasyon   mevzuatı dahil  diğer  işlemlerin tamamlanması   şartı aranmaktadır.

  Dahilde İşleme Rejiminin uygulamada en çok karşılaşılan terimlerini, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  İşlem görmüş ürün, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünlerdir. İşlem görmüş ürün tanımı, üretim faaliyeti kapsamında elde edilen asıl ve ikincil işlem görmüş ürün kavramlarını da kapsamaktadır.

  Asıl işlem görmüş ürün, dahilde işleme rejimi kapsamında  elde edilmesi amaçlanan üründür.

  İkincil işlem görmüş ürün, işleme faaliyeti sonrasında elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade etmektedir.

  İşleme faaliyeti, eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade etmektedir.

  Fire, “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade etmektedir.”

  Dahilde işleme rejimi kapsamında yurt içi alım uygulaması sadece Dahilde İşleme İzin Belgesi için geçerlidir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir.

  Başarı Örnekleri

  Ülkemiz dünyada;

  • Makarna ihracatında 3. (%99,3)
  • Yumurta ihracatında 3. (%91,9)
  • Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar ve örme halatları ihracatında 2. (%94,5)
  • Otobüs, minibüs, midibüs ihracatında 4. (%85,1)
  • Çamaşır makinesi ihracatında 5. (%90,6)
  • Buzdolabı ihracatında 5. (% 91,4)
  • Çorap ihracatında 3. (% 30)
  • Ev tekstili ihracatında 4. (% 41)
  •