İletişim Formu  İkinci Sınıf GSM

  Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

  Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceıine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

  İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları için gerekli belgeler:

  • Başvuru Beyan Formu (Şahsen veya Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir)
  • Motor Beyanı Formu (Şahsen veya Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir)
  • Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  • Kira Sözleşmesi (Aslı İbraz Edilecek)
  • Tapu Fotokopisi (Mülk Sahibi ise istenmez, TAKBİS’ten teyit için gerekli bilgiler alınır.)
  • Şirket ise ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü ve sicil numarası, ticaret sicil kayıtları 01/10/2003 tarihinden önce ise Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketi temsile yetkili kişileri gösteren)
  • Şirket ise İmza Sirküleri
  • Faaliyet Belgesi (İlgili Meslek Odasından)
  • Yapı Ruhsatı / Yapı Kullanma İzin Belgesi
  • Devir Sözleşmesi (Ruhsat devri yapılacak ise)
  • Gerekli ise ÇED Belgesi
  • Gerekli ise Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
  • Gerekli ise Kapasitesi Raporu
  • Gerekli ise Atık Yağ / Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi
  • Gerekli ise LPG Taahhütnamesi
  • Gerekli ise Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Gerekli ise Kamera Kayıt Sistemi
  • Gerekli ise kurum görüşleri (İSKİ, UKOME, TEDAŞ, vb)
  • Gerekli olan işyerlerinden, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile Sözleşme
  • Gerekli işyerlerinden, Gıda Hijyen Eğitim Sertifikası Başvurudan sonra belediyede yapılacak olan yazışmalar :
  • Gerekli ise İtfaiye Raporu Evrak Tarih ve Sayısı: 28/02/2018-E.4972 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
  • Gerekli ise Noter Tasdikli Muvaffakatname
  • Gerekli ise Sanayi Sicil Ön kayıt Belgesi