İletişim Formu  Gözetim Belgesi

  Gözetim uygulamasının amacı ithalattan dolayı vergi kayıplarının önlenmesi ve ilgili eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, birim başına asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır. Belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

   

  Gözetim Belgesi Nedir?

  Yerli üreticinin, zarar etmesini önlemek ve korunmak amacıyla bazı malların miktar/fiyatlarında belirlemeler yapılarak bu şartlarda ithalat yapılmasına izin verilir. Ancak belirlenen fiyattan daha az bir fiyata ithalat gerçekleşeceği zaman devreye “Gözetim Belgesi” girmekte ve bu belge ile ithalatına izin verilmektedir.

   

  Gözetim Belgesi Nasıl Alınır?

  Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” sekmesinden elektronik imza ile yapılır.

  Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup istenen formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

   

  Gözetim Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  1- Yetkilendirme Dilekçesi
  2- Firma Tanımlama Formu
  3- Taahhütname
  4- Proforma Fatura veya Fatura Nüshaları
  5- İmza Sirküleri (İlk Müracaatlarda Noter Onaylı)
  6- Vergi Levhası
  7- Kapasite Raporu veya Üretici Bilgi Formu (Üretici Bilgi Formu Üreticinin ülkesindeki Sanayi Ticaret odasından ve T.C. konsolosluğundan onaylı olması gereklidir.)

   

  İnceleme

  Başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca, sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

   

  Gözetim Belgesi Düzenlenmesi 

  Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

   

  Yaptırım

  Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.